Wspólnota majątkowa

Saturday, 02. 5. 2011  –  Kategoria: Finanse

Wspólnota majątkowa małżeńska

Wspólnota majątkowa powstaje automatycznie z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Oznacza to tyle, iż od tej chwili przez cały okres trwania małżeństwa wszystkie środki finansowe i dobra zgromadzone przez któregokolwiek z małżonków stają się własnością wspólną.


Ważną cechą wspólnoty jest także to, że ani żona, ani mąż nie mogą osobno brać na siebie poważniejszych zobowiązań majątkowych. Niektóre czynności, takie jak na przykład sprzedaż domu, mieszkania czy też zaciągnięcie większego kredytu można przeprowadzić tylko razem. Działania takie będą nieważne prawnie bez obopólnej zgody.

Warto wprowadzić w tym miejscu rozróżnienie między majątkiem wspólnym małżonków, czyli nabytym po ślubie, a majątkiem osobistym, który także posiadają małżonkowie, mimo istnienia wspólnoty.

Majątek wspólny małżonków

Wspólność majątkowa obejmuje swym zakresem przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jednego z nich. Do majątku wspólnego zalicza się: własność i inne prawa rzeczowe, wierzytelności, prawa nabyte w skutek zasiedzenia, akcje i udziały w spółkach kapitałowych, spółdzielcze prawo do lokalu, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Majątek osobisty każdego z małżonków

Do majątku osobistego zalicza się przede wszystkim przedmioty, które małżonkowie nabyli przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli przed zawarciem małżeństwa. Majątkiem osobistym są również przedmioty majątkowe, które mąż i żona już w trakcie małżeństwa odziedziczyli albo otrzymali w drodze darowizny lub zapisu. Do majątkiem osobistego zaliczamy również zachowek, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Składnikiem majątku osobistego według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są także przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Do majątku osobistego zaliczymy też przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej - prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, oraz przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

Comments are closed.


Niedawno napisane